Przerwa urlopowa 19.07 – 01.08.2021
Holiday Break 19.07 – 01.08.2021
Urlaubs Pause 19.07 – 01.08.2021

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY i GWARANCJI

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejsze „Ogólne warunki sprzedaży i gwarancji” (dalej OWSiG) stanowią integralną cześć wszystkich ofert składanych przez  BARTEX Tadeusz Bartkowiak Sp. z o.o. (dalej BARTEX) , umów handlowych zawieranych przez BARTEX, jak również aneksów do podpisanych  i istniejących kontraktów.
  2. Użyte w dalszej części niniejszych OWSiG określenia oznaczają:

   – Sprzedawca – BARTEX Tadeusz Bartkowiak Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach                            (kod: 62-052) przy ul. Poznańskiej 66;

     Kupujący – podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży zawartej z BARTEX Tadeusz Bartkowiak Sp. z o.o.;

     Strony – Sprzedawca i Kupujący;

     OWSiG – niniejsze „Ogólne warunki sprzedaży i gwarancji dokonywanej przez BARTEX Tadeusz Bartkowiak Sp. z o.o.;

   – Towar – towary handlowe sprzedawane przez BARTEX Tadeusz Bartkowiak Sp. z o.o.                       w ramach umowy sprzedaży;

   – Oferta – wyrażona pisemnie oferta Sprzedawcy przekazana Kupującemu elektronicznie              lub pocztą standardową, określająca co najmniej ceny jednostkowe netto Towaru, ilość oferowanych produktów, termin wykonania/dostawy, warunki płatności i ważność oferty;

     Zamówienie – oświadczenie woli przyjęcia oferty Sprzedawcy przez Kupującego skutecznie dostarczone Sprzedawcy w formie pisemnej, którego otrzymanie Sprzedawca potwierdził.

  1. Złożenie Zamówienia lub zakup towaru od Sprzedawcy oznacza akceptację niniejszych OWSiG bez zastrzeżeń i stanowi potwierdzenie zapoznania się z ich treścią.

II. WARUNKI SPRZEDAŻY

  1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie Zamówienia przez Klienta w sposób umożliwiający odczytanie i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.
  2. BARTEX podejmuje się realizacji zamówienia Kupującego po wcześniejszym pisemnym przesłaniu do Kupującego „Potwierdzenia zamówienia”, zawierającego informacje o ilości i rodzaju Towaru oraz cenę netto.
  3. Późniejsze zmiany i uzupełnienia umowy sprzedaży wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
  4. BARTEX zastrzega sobie wszelkie prawa własności przemysłowej stworzonych dokumentacji
   i rozwiązań technicznych, rysunków technicznych, szkiców oraz innych podobnych dokumentów, wykonanych przez BARTEX.  W szczególności nie mogą one zostać udostępnione osobom trzecim bez pisemnej zgody BARTEX.
  5. Kupujący, zlecając BARTEX , wykonanie Towaru według przedłożonych przez siebie rysunków, szablonów, wzorów wykonawczych itp. zapewnia tym samym, ze przedłożone przez niego opracowania nie naruszają praw własności osób trzecich.

III. ROZWIĄZANIE UMOWY

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku zalegania z płatnością przez Kupującego co najmniej jednej faktury VAT lub jej części.
  2. Sprzedawca może od umowy odstąpić w sytuacji powzięcia wiadomości o pogorszeniu się sytuacji finansowo-ekonomicznej Kupującego lub też utraceniu przez niego płynności finansowej.

IV. PRAWO WŁASNOŚCI

  1. Sprzedawca zastrzega, że prawo własności sprzedawanego Towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedawcy.
  2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą wydania towaru, a w przypadku powierzenia towaru przewoźnikowi – z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego, kto ponosi koszty transportu.

V. CENA

  1. Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów
   i usług wg obowiązujących stawek z dnia wystawienia faktury VAT.
  2. Jeśli cenę Towaru określono w ofercie w walucie obcej, należność do zapłaty naliczana jest według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego datę wystawienia faktury Vat.
  3. Cena za sprzedawany Towar będzie określona każdorazowo w formularzu „Potwierdzenia zamówienia”  lub umowie sprzedaży.
  4. Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie wskazanym w „Potwierdzeniu zamówienia” lub w wystawionej przez Sprzedawcę fakturze VAT. Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego należącego do Sprzedającego.
  5. Kupujący nie ma prawa potrącania jakichkolwiek swoich wierzytelności względem Sprzedawcy 
   z wierzytelnościami Sprzedawcy wynikającymi z umów sprzedaży towarów.
  6. Sprzedawca zapewnia dobrą jakość i prawidłowe działanie Towaru.
  7. Wszelkie podzespoły sprzedawanego Towaru będą fabrycznie nowe, nieużywane i sprawne.
  8. Sprzedawca ponadto oświadcza, że jako producent Towaru zastrzega możliwość zmian parametrów technicznych poszczególnych składników (podzespołów) Towaru mogących wystąpić podczas realizacji Zamówienia, a wynikających z postępu technologicznego lub innowacji w procesie produkcji, przy czym zmiany nie mogą pogorszyć kluczowych funkcji                   
   i możliwości technicznych Towaru.

VI. ODBIÓR TOWARU I JEGO WŁAŚCIWOŚCI

  1. Kupujący zobowiązuje się do wysoce starannego zbadania towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym, jakościowym, zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w umowie oraz pod kątem ewentualnych widocznych wad.
  2. Strony ustalają, iż koszt załadunku towaru do transportu spoczywa na Sprzedawcy, a koszt rozładunku na Kupującym, niezależnie od tego, kto ponosi koszt transportu.

VII. WARUNKI GAWARNCJI

  1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży.
  2. W ramach gwarancji Sprzedawca zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy wad fizycznych towaru ujawnionych w okresie gwarancyjnym, poprzez jego nieodpłatną naprawę, wymianę jego części lub wymianę na inny, wolny od wad.
  3. Reklamację w ramach gwarancji Kupujący zgłasza w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru, w ciągu 7 dni od daty powstania wady, bezpośrednio do Sprzedawcy. Zgłoszenie powinno obejmować; numer faktury sprzedaży, opis usterki, numer Towaru wygrawerowanego na korpusie oraz dokumentację fotograficzną.
  4. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedającego. Koszt demontażu, montażu i transportu Towaru są po stronie Kupującego.
  5. Dostarczony Towar musi być kompletny.
  6. Sprzedawca zobowiązuje się na swój koszt naprawić wadliwy towar, a gdy okaże się to niemożliwe lub nader utrudnione, wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym niż 10 dni roboczych.
  7. Koszt wysyłki reklamowanego Towaru do Kupującego, jeśli reklamacja została uwzględniona, pokrywa Sprzedający.
  8. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy, licząc od dnia dostarczenia towaru
   do Sprzedającego do czasu wykonania usługi naprawy.
  9. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu gwarancji ulega wyłączeniu w wypadku:

-uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych po wydaniu go Kupującemu;

-niewłaściwej eksploatacji, konserwacji, przechowywania towaru;

-dokonywania jakichkolwiek napraw przez osoby do tego nieupoważnione lub bez uprzedniej zgody Sprzedawcy na ich przeprowadzenie;

-wprowadzenia przez Kupującego zmian konstrukcyjnych bez uzgodnienia ze Sprzedawcą.

  1. Jeżeli Sprzedawca nie usunie wad wskazanych przez Kupującego, albo nie wymieni wadliwego towaru na towar wolny od wad w uzgodnionym przez Strony terminie, Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
  2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towaru ulega wyłączeniu w przypadkach, o których mowa wyżej w treści ust. 9 niniejszego punktu.
  3. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny
   za wydany towar.
  4. Sprzedawca nie odpowiada za jakiekolwiek koszty, szkody lub roszczenia, powstałe w związku
   z wadą towaru.

VIII. OPÓŹNIENIA W PŁATNOŚCIACH I WYDANIU, ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

  1. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą całości lub części ceny za wydany towar, zapłaci on Sprzedawcy odsetki w wysokości wskazanej w Ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz. 403 – z późn. zm.).

IX. SIŁA WYŻSZA

  1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za skutki nienależytego bądź nieterminowego wykonania Umowy, które wystąpią poprzez okoliczności siły wyższej, o ile działanie siły wyższej bezpośrednio uniemożliwi, bądź utrudni wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.
  2. Poprzez siłę wyższą rozumie się: zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne, niezależne od woli stron, wywołane przyczyną zewnętrzną, któremu przy zachowaniu staranności wymaganej przez umowę strony nie są w stanie zapobiec, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, jak np.: nadzwyczajna wichura, burza, ulewa, opad śniegu, powódź, suszę, pożar, trzęsienie ziemi, stan wojenny, stan wyjątkowy, embargo, wszelkie działania wojenne, akty sabotażu, strajki
   z wyłączeniem strajków u stron umowy, trwające co najmniej kilka godzin wyłączenie możliwości przemieszczania się, gdy jest to niezbędne dla wykonania umowy, akty władzy publicznej wyłączające lub istotnie ograniczające możliwość nabywania towarów lub usług koniecznych
   dla wykonania umowy, zewnętrzna, będąca następstwem naruszenia zabezpieczeń ingerencja
   w system informatyczny oraz skutki działań przestępczych osób trzecich.
  3. Jeżeli siła wyższa ustąpi, Strona, która wskutek jej działania zmuszona była wstrzymać się
   z realizacją ciążących na niej obowiązków, jest zobowiązana niezwłocznie przystąpić
   do realizowania niniejszej Umowy.
  4. Żadna ze stron nie odpowiada również za skutki działania lub zaniechania władzy publicznej.

X.KLAUZULA POUFNOŚCI

  1. Kupujący zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie Informacje Poufne (poniżej określone)
   i podejmie wszelkie kroki niezbędne do zachowania w poufności Informacji Poufnych. Wyrażenie „Informacje Poufne” oznacza wszelkie informacje ujawnione Kupującemu lub uzyskane przez Kupującego w inny sposób, w związku z wykonywaniem umowy, odnoszące się do lub w dowolny sposób związane z dokumentami technicznymi lub handlowymi, specyfikacjami, formułami, rysunkami, planami, know-how, danymi, narzędziami, próbkami i ich wynikami oraz rynkami, klientami, produktami, procedurami, planami, doświadczeniem operacyjnym, strategiami marketingowymi, organizacjami, pracownikami, warunkami finansowymi lub planami i biznesami Sprzedającego, cenami oraz terminami realizacji. Niniejszy obowiązek zachowania poufności wiąże Kupującego, jego pracowników, pełnomocników, przedstawicieli, dostawców lub podwykonawców. Niniejsze Informacje Poufne stanowią i będą zawsze stanowiły własność Sprzedawcy.
  2. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje przez cały okres wykonania umowy oraz przez okres 3 lat od jej zrealizowania.

XI. POSTANOWIENIA DODATKOWE

  1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
  2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWS lub umową, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
  3. Postanowienia niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  4. Ilekroć w treści niniejszych OWS ustalono dla dokonania czynności formę pisemną, to przyjmuje się, iż forma ta jest zastrzeżona pod rygorem nieważności.
  5. Niniejsze OWSiG obowiązują od dnia 15.03.2018 roku do odwołania.