Przerwa urlopowa 19.07 – 01.08.2021
Holiday Break 19.07 – 01.08.2021
Urlaubs Pause 19.07 – 01.08.2021

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI W BARTEX TADEUSZ BARTKOWIAK Sp. z o.o.

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. W trosce o zachowanie prawa do prywatności Klientów i Kontrahentów firmy BARTEX Tadeusz Bartkowiak Sp. z o.o. oraz użytkowników serwisu internetowego prowadzonego pod adresem https://www.bartex.info.pl (dalej Serwis), wypełniając wymogi obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), publikujemy niniejszy dokument zwany dalej „Polityką Prywatności”, który opisuje obowiązujące w naszej Firmie zasady postępowania z danymi osobowymi, w tym zasady ich zbierania, przetwarzania i wykorzystywania.
 2. Zasadom Polityki Prywatności podlega każda osoba, której dane zostały udostępnione BARTEX Tadeusz Bartkowiak Sp. z o.o., w szczególności:
  • każda osoba korzystająca lub zamierzająca skorzystać z usług, zwana dalej „Klientem”;
  • każda osoba zamierzająca podjąć lub podejmująca współpracę z naszą firmą zwana dalej „Współpracownikiem” lub „Kontrahentem”;
  • pracownicy BARTEX Tadeusz Bartkowiak Sp. z o.o. ;
  • każdy Użytkownik Serwisu, zwany dalej „Użytkownikiem”, w zakresie, w jakim udostępnia BARTEX Tadeusz Bartkowiak Sp. z o.o. dane osobowe swoje lub innych osób.
 3.  Przez dane osobowe rozumie się wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej
  do zidentyfikowania osobie fizycznej.
  Każda osoba udostępniająca firmie BARTEX Tadeusz Bartkowiak Sp. z o.o. dane osobowe powinna zapoznać się z Polityką Prywatności i sprawdzić, czy ją akceptuje.
  Każda osoba, która udostępnia firmie BARTEX Tadeusz Bartkowiak Sp. z o.o. dane osobowe osób trzecich, obowiązana jest poinformować te osoby o tym fakcie podając pełną nazwę, adres siedziby i dane kontaktowe firmy BARTEX Tadeusz Bartkowiak Sp. z o.o. oraz umożliwić i zagwarantować zapoznanie się tych osób z niniejszą Polityką Prywatności.
 4. Firma BARTEX Tadeusz Bartkowiak Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe podane jej dobrowolnie przez Klienta/Współpracownika/Kontrahenta/Użytkownika w szczególności podczas:
  • składania ofert/ zlecenia/zamówienia na oferowane przez BARTEX Tadeusz Bartkowiak Sp. z o.o. produkty lub usługiw jakiekolwiek formie (ustnej, pisemnej lub elektronicznej) zarówno w siedzibie firmy jak i poza nią;
  • korzystania z serwisu;
  • negocjowania, zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych, w tym umów o świadczenie usług BARTEX Tadeusz Bartkowiak Sp. z o.o.
  • realizowania dostaw;
  • składania i rozpatrywania reklamacji lub innych zgłoszonych roszczeń;
  • monitoringu wizyjnego na terenie pomieszczeń, obiektów i placów zajmowanych przez firmę.

  BARTEX Tadeusz Bartkowiak Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe podane jej dobrowolnie przez pracownika w procesie rekrutacji, przy zawieraniu umowy o pracę oraz w okresie zatrudnienia. Firma BARTEX Tadeusz Bartkowiak Sp. z o.o.
  zbiera również dane pobrane automatycznie podczas przeglądania Serwisu (np. numer IP).

 5. Dane osobowe udostępnione przez Klienta/Współpracownika/Kontrahenta/Użytkownika
  są zbierane wyłącznie w celu:

   

  • umożliwienia użytkownikowi pełnego korzystania z funkcjonalności serwisu;
  • przyjmowania ofert lub przygotowania i złożenia oferty na prośbę Klienta lub Kontrahenta;
  • przyjmowania i realizacji zleceń i zamówień Klientów lub Kontrahentów;
  • negocjowania, zawierania i wykonywania umów z Klientami lub Kontrahentami, w tym, umów o świadczenie usług, umów o współpracy, umów dostawy i innych ;
  • doręczenia zamówionego towaru Klientowi/Kontrahentowi lub w inne miejsce przez niego wskazane; rozpoznawania reklamacji lub innych zgłaszanych roszczeń;
  • spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych;
  • zagwarantowania bezpieczeństwa osób i mienia oraz zapewnienia należytego funkcjonowania monitoringu wizyjnego;
  • innym indywidualnie uzgodnionych z Klientem lub Kontrahentem/Współpracownikiem.
 6. Dane osobowe udostępnione przez Pracownika przetwarzane są w celach związanych z zatrudnieniem, podleganiem ubezpieczeniu społecznemu lub grupowemu ubezpieczeniu na życie bądź w celu skorzystania z innych świadczeń wynikających z przepisów prawa.
  Adres e-mail Użytkownika może być wykorzystywany jedynie do wysyłania na niego linków do zakupionych plików lub innych komunikatów związanych z obsługą aktywności w Serwisie, w tym w szczególności związanych z realizacją złożonego zamówienia. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane przez Użytkownika zapytanie. Dane zbierane automatycznie podczas wizyt Użytkownika na stronach Serwisu mogą być użyte jedynie w celach statystycznych oraz analitycznych poprzez Google Analytics.

II. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przekazane firmie BARTEX Tadeusz Bartkowiak Sp. z o.o. przechowywane są w bazie danych firmy BARTEX Tadeusz Bartkowiak Sp. z o.o. (Inspektora Ochrony Danych Osobowych) i przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z RODO oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Bazy danych Administratora posiadają wszelkie niezbędne i wymagane przez prawo zabezpieczenia przed wglądem osób trzecich lub ich utratą. Administrator zapewnia ich pełne bezpieczeństwo i ochronę.

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

  1. Administratorem Państwa danych jest firma „Bartex” Tadeusz Bartkowiak Sp. z o.o. z siedzibą
   w Komornikach przy ulicy Poznańskiej 66, 62-052 Komorniki, NIP: 7772905489, zwany dalej „Administratorem”.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie
   na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
  3. Administrator przetwarza następujące dane Użytkowników:
   • imię i nazwisko,
   • adres e-mail,
   • numer telefonu,
   • nazwa i adres siedziby firmy,
   • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
   • adres strony internetowej (www).
  4. Administrator przetwarza dane osobowe w zgodzie i w oparciu o:
   • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”);
   • krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy ustawy
    z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138, 723.;
   • przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
    • osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych;
    • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą, lub
     do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
    • przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
     na Administratorze;
    • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
    • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Dane zbierane są w niezbędnym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

 1. Administrator posiada odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by przetwarzanie danych spełniało wymogi RODO i przepisów prawa krajowego oraz chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
  Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa lub podmioty współpracujące z Administratorem i realizujące niektóre zamówione usługi, takie jak serwis IT, firmy obsługujące przesyłki kurierskie, firmy przewozowe lub spedycyjne, firmy prowadzące obsługę księgowo-rachunkową lub obsługę prawną, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji danej usługi.
  Powierzanie odbiorcom przetwarzania danych osobowych odbywa się przy spełnieniu wymogów RODO oraz przepisów prawa krajowego. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetworzenie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Administrator przechowuje dane osobowe w zakresie i przez okres niezbędny dla obsługi złożonego zamówienia lub zlecenia oraz wywiązywania się przez Administratora z obowiązków wynikających z zawartej z Klientem/Współpracownikiem/Kontrahentem umowy oraz obowiązujących przepisów prawa (w szczególności prawa podatkowego), a także przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego okres przechowywania danych osobowych wydłuża się do momentu wykonania prawomocnego wyroku sądowego lub ugody sądowej.
  Dane osobowe Pracowników udostępnione w związku z zatrudnieniem przechowywane są przez cały okres zatrudnienia oraz przez 5 lat licząc od dnia zakończenia pracy.

IV. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez firmę BARTEX Tadeusz Bartkowiak Sp. z o.o. ma prawo:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie usprawiedliwionego interesu administratora,
  • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 2. Użytkownik serwisu www.bartex.info.pl ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzania o ochronie danych.

V. MONITORING

 1. Firma BARTEX Tadeusz Bartkowiak Sp. z o.o. jest również Administratorem danych osobowych pozyskanych za pomocą monitoringu wizyjnego, który jest zainstalowany w siedzibie firmy lub w innych budynkach bądź placach zajmowanych przez BARTEX Tadeusz Bartkowiak Sp. z o.o. na potrzeby jej działalności.
  Na każdym obiekcie lub terenie znajdującym się w zasięgu monitoringu wizyjnego BARTEX Tadeusz Bartkowiak Sp. z o.o. znajduje się informacja o tym, że teren lub obiekt jest monitorowany i zainstalowane są na nim kamery.
 2. Dostęp do monitoringu i zgromadzonych za jego pośrednictwem danych osobowych posiadają tylko osoby powołane do obsługi monitoringu oraz inne wyznaczone przez Administratora posiadające stosowne upoważnienie Administratora do przetwarzania danych osobowych
  i zobowiązane jednocześnie do zachowania ich w tajemnicy.
  Firma BARTEX Tadeusz Bartkowiak Sp. z o.o. może zlecić firmom zewnętrznym obsługę monitoringu, badanie poprawności jego działania, dokonywanie napraw, rozbudowę sieci monitoringu. W zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania powyższych usług, firmy te mogą być obiorcami danych osobowych pozyskanych z monitoringu wizyjnego.
 3. Wszystkie dane rejestrowane poprzez monitoring są zapisywane na rejestratorze danych i są dostępne przez 30 dni.
  BARTEX Tadeusz Bartkowiak Sp. z o.o. zabezpiecza dla celów dowodowych zdarzenia zarejestrowane przez monitoring, które stanowiły lub mogły stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i mienia lub wypełniać znamiona czynu zabronionego bądź stanowić inne naruszenie prawa, w tym obowiązków umownych:
  – na wniosek osób trzecich;
  – na wniosek organów prowadzących postępowania np. policji, prokuratury, sądów;
  – jeżeli uzna to za celowe i konieczne dla ochrony własnych interesów.
  Zabezpieczenie danych monitoringu polega na ich zarejestrowaniu na nośniku danych, umożliwiającym ich powielanie. Nośniki danych zawierające zarejestrowane dane są zabezpieczane i przechowywane w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu, do którego mają dostęp wyłącznie osoby upoważnione.

VI. POLITYKA COOKIES

 1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Serwis internetowy i jego usługi dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa Serwisowi. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu przez niego strony internetowej, to one umożliwiają mu powrót do formularza bez utraty jego parametrów, co wiązałoby się z ponowną koniecznością jego uzupełniania.
 3. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.
 4. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu, do czego Użytkownik jest w pełni uprawniony, ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności dostępnych na stronie Serwisu.
 5. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików „Cookies” w opisanym powyżej celu
  w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik.
 6. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”: to Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera

VII. ZASTRZEŻENIA

Polityka Prywatności została wprowadzona w dniu 25 maja 2018 r. i obowiązuje bezterminowo. BARTEX Tadeusz Bartkowiak Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Polityki Prywatności.

Komorniki, dnia 25 maja 2018 r.